برای اینکه به طور چشمگیری هزینه های مصرف برق و تعمیر و نگهداری چراغهای لامپی کاهش ییابد،  چراغ های راهنمایی LED طراحی شده اند.

شما می توانید چراغ های راهنمایی را به صورت عمودی یا افقی استفاده کنید .

چراغ های راهنمایی رانندگی ترافیکی ما در انواع  زیر تولید میشوند: