گروه مهندسی ترافیک شهر با داشتن گروه طراحی مهندسی آماده همکاری در زمینه های ذیل می باشد:

1- طراحی و مشاوره در زمینه محصولات ترافیکی

2-طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

3- طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی کارخانجات اعم از تابلوهای برق و اتوماسیون