پایه سیار تابلو یا چراغ

پایه سیار تابلو یا چرخ                                                                                                  

لوله نمره 6 -ضخامت 2 میل- ارتفاع 2 متر - درپوش فلزی - رنگ کوره ای - سه چرخ متحرک و توپر فلزی

                     2.600.000 تومان

پایه سیار تابلو بدون چرخ                                                                                                 
 

لوله نمره 6  - ضخامت 2 میل - رنگ کوره ای- درپوش فلزی -ارتفاع  1 متر >>>  290.000 تومان

لوله نمره 6  - ضخامت 2 میل - رنگ کوره ای- درپوش فلزی -ارتفاع  1.2 متر >>>  330.000 تومان

لوله نمره 6  - ضخامت 2 میل - رنگ کوره ای- درپوش فلزی -ارتفاع  1.5 متر >>>  390.000 تومان

لوله نمره 6  - ضخامت 2 میل - رنگ کوره ای- درپوش فلزی -ارتفاع  2 متر>>>   590.000 تومان