تابلو های راهنمایی و رانندگی شهری
فریم دار - ضخامت 1.25 میلی متر -رنگ کوره ای الکترواستاتیک

 ( قیمت ها  بر حسب تومان )

نوع

فریم خام

شبرنگ 3 ساله

شبرنگ 7 ساله

شبرنگ 10 ساله

دایره قطر 60

تماس تماس تماس  

ایست هشت وجهی

تماس تماس تماس  

مثلث ارتفاع 60

تماس تماس تماس  

مستطیل 75*50

تماس تماس تماس  

مربع 60*60

تماس تماس تماس  

مستطیل 60*20

تماس تماس تماس  

مستطیل 33*50

دایره قطر 37

تماس تماس تماس  

مربع 40*40

تماس تماس تماس