شماره شرح محصول قیمت(تومان)
1

تابلو اسامی معابر 80×33 با بست کتابی کامل با پیچ و مهره
همراه با نوشتار  2 رو  که شامل فارسی و لاتین و  آرم می باشد 

تماس
2

تابلو اسامی معابر 80×33 خام -ورق 2 میل -کوره ای الکترو استاتیک- همراه با بست خفتی و پیچ و مهره (بست کتابی )

تماس
4

تابلو اسامی معابر  دیوار کوب 60×30  - 1 میل- کوره ای الکترواستاتیک – همراه با نوشتار  یک رو  که شامل فارسی و لاتین و  آرم می باشد 

تماس
5

تابلو اسامی معابر  دیوار کوب 60×30  - 1 میل- کوره ای الکترواستاتیک – خام

تماس

6

تابلو اسامی معابر دیوارکوب  25×60  - 0.75 میل – کوره ای الکترواستاتیک -2 زبانه - 1 رو - آرم - کادر (هرگونه طرح اضافه شامل هزینه میگردد مانند پرچم ایران و ...)

تماس

7

تابلو اسامی معابر دیوارکوب  25×60  - 0.75 میل – کوره ای الکترواستاتیک -2 زبانه (بدون نوشتار)

تماس